479 atsakymai [Paskutinė žinutė]
Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Kaip mokytis anglų kalbos nuo nulio. Atrodo sunki ir neįmanoma užduotis, tačiau kai pradėsite mokytis kalbos svarbiausia yra būti kantriai, nuosekliai ir ryžtingai. Pasistenkite ir pamatysite rezultatus.
How to learn English from scratch. A difficult and seemingly impossible task, but when you start to learn a language the key is to be patience, consistent and determined. Make the effort and you will see the results.

Štai keli patarimai:
Here are some tips:

1. Motyvacija. Jei neturėsite motyvacijos, galite net nepradėti. .
2. Įsigykite gerą žodyną.
3. Skirkite laiko mokymuisi.
4. Pritaikykite savo hobį.
5. Nebijokite daryti klaidų. Tik tada, kai jūsų klaidos bus išgirstos, Jums galės padėti kiti žmonės.
6. Galvokite angliškai. Thinking in English.
7. Trumpalaikiai tikslai ir atlygis už kiekvieną pasiektą tikslą.
8. Kartojimas. Įsitikinkite, kad pasikartojate tai, ką išmokote.
9. Pabandykite atspėti prasmę iš konteksto.
10. Kai mokotės naujo žodžio, įsivaizduokite jį keliose gramatinėse formose: graži (būdvardis), grožis (daiktavardis), gražiai (prieveiksmis). When you learn a new word, think of all its other forms: beautiful (adjective), beauty (noun), beautifully (adverb).
11. Konteksto analizė. Pvz.:
Mityba
Mityba ikimokyklinio amžiaus vaikų
Tinkama mityba kūdikystėje yra labai svarbi stipriai sveikatai ir gerovei

NETRUKUS STARTUOSIME, TAD SĖKMĖS ! ! ! !

1. Motyvation. If you are not motivated to learn English you will became frustrated and give up...
2. Get a good dictionary.
3. Making time for learning.
4. Show Interest
5. Don't worry if you make mistakes. People can only correct your mistakes when they hear you make them.
6. Thinking in English.
7. Give yourself short term goals too and reward yourself when you achieve each one.
8. Review. Make sure that you take the time to review things you have studied in the past.
9. Try to guess the meaning from the context.
10. When you learn a new word, think of all its other forms: beautiful (adjective), beauty (noun), beautifully (adverb).
11. Context analysis:
Nutrition
of nutrition in preschool children
Adequate nutrition during infancy is essential for lifelong health and wellbeing
NOW GET STARTED AND GOOD LUCK ! ! ! !

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

latinute
savas
latinute portretas
Narys nuo: 2008-10-04
Atsijungęs
Žinutės: 576

laukiu nesulaukiu Šypsausi

aszinau
savas
aszinau portretas
Narys nuo: 2009-03-24
Atsijungęs
Žinutės: 1470

jungiuosi ir as
1. Neringuteb2
2. *Atide*
3. Sajan
4. Negutė
5. Spolka
6. Zbrckn
7. xnika
8. noraL
9. latinute
10. simha derisive
11. niunius
12. aszinau

_______________________________________________

[/ur

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Jau rašiau, kad mokantis kalbėti, reikia išmokti vartoti tik nedidelę dalį anglų kalbos žodžių. Čia yra lentelė.
I wrote already, learning to speak, it is necessary to learn to use only a small proportion of English words. Here is a table.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Pradėsime mokytis Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Aš pristatau įvadinę pamoką. Iki kito pirmadienio užsiimsime pratimais ir bendrausime tema "Šeima".
Will begin to learn Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo I will present the introductory lesson. Until next Monday to play with the exercises and communicate the theme "Family".

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182


Įvadinė pamoka - Abėcėlė ir aš (asmeniniai įvardžiai)
Introductory lesson - Alphabet and I (personal pronouns)

Pradėsime nuo abėcėlės
Anglų kalbos abėcėlė
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lietuvių kalbos abėcėlė
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
Internete yra gausu nuostabių tinklapių, kurie gelbsti mokantis anglų kalbos. Tuo lengvai įsitikinsite.
Abėcėlės tarimas http://www.youtube.com/watch?v=X0pDvTIyjY0
Štai nuoroda http://www.howjsay.com/ Čia galima pasitikrinti bet kokio žodžio tarimą.

Koks pats svarbiausias ir trumpiausias žodis anglų kalboje? Įvardis - Aš.. Lietuviškai sakai - valgau, einu, o angliškai taip nepasakysi, nes visur turi sakyti aš einu, aš galvoju. Kai mes, lietuviai, šaukiame ai-ai-ai, kai ką nors skauda, anglas galvoja, kad šaukiame save.. Raitausi iš juoko Kiti įvardžiai taip pat labai svarbūs. Jų nėra daug, ir juos lengva išmokti.
Įvardžiai yra maži žodeliai, pavaduojantys daiktavardžius. Jei neturėtume įvardžių, mums reikėtų daug sykių kartoti daiktavardžius.
Tau patinka daktaras? Daktaras man nepatinka. Daktaras yra per švelnus.
Su įvardžiais, galime pasakyti:
Tau patinka daktaras? Jis man nepatinka. Jis yra per daug švelnus.

ASMENINIAI ĮVARDŽIAIi
Asmeniniai įvardžiai nurodo asmenį ar daiktą.

1. Įvardis "aš" (I) anglų kalboje visuomet rašomas didžiaja raide nepriklausomai ar jis yra sakinio pradžioje, viduryje, ar pabaigoje:
Aš taip manau, bet nesu tikras.
2.Minint kartu kitus asmenis,(I)I visada eina po jų:
Mes su pusbroliu dažnai žaidžiame šachmatais.
3. Skirtingai nei lietuvių kalboje, anglų kalboje nėra skirtumo tarp tu ir Jūs. Niekada nereikia sukti sau galvos, kaip kreiptis į žmogų, kada susipažinus pradėti sakyti tu.. Draugai Gal norėtum arbatos, Neringute2b?
Ačiū Jums draugai. Jūs man labai geri.
4. Kartais (you) vartojamas nenurodant konkrečių asmenų, kai kalbama apibendrinamai:
Reikia būti atsargiam su žmonėmis, kurių nepažįsti.
5.Trečiojo asmens įvardis pasirenkamas pagal nurodomo asmens lytį.(He) nurodo vyriškosios lyties asmenį (kartais ir gyvūną):
Kur John'as? - Jis išėjęs į kiną.
Saugokis to šuns - kartais jis kanda.

6. (He) kartais vartojamas apibendrinamąja reikšme:
Kiekvienas turėtų daryti tai, ką mano esant geriausia.
Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.

7. (She) nurodo moteriškosios lyties asmenį (kartais gyvūną):
Mano sesuo sako, kad ji eina pasivaikščioti.
8. Laivai, automobiliai, kai kurios šalys dažnai nurodomi įvardžiu (she):
"Titanikas" buvo didelis laivas, bet jiS nuskendo dėl savo pirmąjį reisą.
Tailandas jau atvėrė savo sieną su Kambodža.

9. Mes naudojame (it), kai norime ką nors pažymėti ar pabrėžti:
Džiugu, kad atostogos būna.
Svarbu, kad suknelė tiko.

10. Naudojame (it), kalbėdami apie orą, temperatūrą, atstumą.
Lyja.
Rytoj tikriausiai bus karšta.

11. Šis įvardis taip pat vartojamas kalbant apie vaiką ar kūdikį:
Koks gražus vaikas - ar tai berniukas?
12. (It) dar vartojamas sakiniuose, kuriuose norima pabrėžti kurią nors vieną sakinio dalį:
Kaip tik tą darbą ir pasiūlė mano broliui.
13. Įvardis (we) nurodo kalbantįjį ir dar vieną ar daugiau asmenų:
Mes esame tėvai.
14. Įvardis (they) nurodo daugiau nei vieną asmenį, gyvūną, daiktą:
Norėjau nusipirkti apelsinų, bet jie buvo per brangūs.

Started from the alphabet
English alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Lithuanian alphabet
A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž
The Internet is full of amazing resources for you when you are learning English, so make sure to make the most of it. Alphabet pronunciation: http://www.youtube.com/watch?v=X0pDvTIyjY0
Here is a reference http://www.howjsay.com/ Here you can check any word pronunciation.

What is most important, and the shortest word in the English language? Pronoun - I.. Lithuanian say - eat, go, and English as it is not possible, because all I have to say I go, I think.  When we, Lithuanians, shouting I-I-I, when something hurts, Englishman thinks that shouting themselves Raitausi iš juoko  Other pronouns are also very important. There's not many, and they are easy to learn.

Pronouns are small words that take the place of a noun. If we didn't have pronouns, we would have to repeat a lot of nouns.
Do you like the doctor? I don't like the doctor. The doctor is too mild.
With pronouns, we can say:
Do you like the doctor? I don't like him . He is too mild.
PERSONAL PRONOUNS
Personal pronouns represent specific people or things.
1. Pronoun (I) in the English language is always written with a capital letter, regardless of whether it is a sentence beginning, middle, or end:
I think so, but I'm not sure.
2. While telling others (I) always go after them:
My cousin and I often play chess.
3.Unlike in Lithuanian, English is no difference between (you) and (You). You never have to worry about how to reach someone when hearing begin to tell you .. Draugai [u]Would you like some tea, Neringute2b?
Thank you, friends. You are very kind to me.

4.Sometimes (you) use without a specific person when it comes to summarize:
You must be careful with people you don't know.
5.Third person pronoun is selected based on the person's gender. He refers to the male gender (and sometimes animals):
Where is John? - He has gone to the cinemas.
Be careful of that dog - he sometimes bites.

6. (He) sometimes used for synthesis meanings:
Everyone should do what he considers best.
He who laughs last laughs longest.

7. (She) refers to the female gender (sometimes animal): 
My sister says she is going for a walk
It's the farmer's best cow: she gives lots of milk.

8. Ships, cars, some countries are often referred to pronoun (she): 
The Titanic was a great ship but she sank on her first voyage.
Thailand has now opened her border with Cambodia.

9. We often use (it) to introduce a remark:
It is nice to have a holiday sometimes.
It is important to dress well.

10. We also often use (it) to talk about the weather, temperature, time and distance:
It 's raining.
It will probably be hot tomorrow.

11.This pronoun is also used in naming the child or baby:
What a beautiful baby - is it a boy?
12. (It) also is used for sentences, we want to emphasize any one part of the sentence:
It was the job that my brother was offered.
13. Pronoun (we) referred the speaker and one or more persons:
We are the parents.
14. Pronoun (they) indicate more than one person, animal, object:
I wanted to buy some oranges, but they were too expensive.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Exercise 1
Choose the correct personal pronoun.
Pasirink teisingą asmeninį įvardį.
1) I They You am sitting on the sofa.
2) He We It are watching TV.
3) Are he she you from England?
4) I He We is going home.
5) They I She are playing football.
6) He We It is a wonderful day today.
7) She We I are speaking English.
8) You she he Is Kevin's sister?
9) I She You are swimming in the pool.
10) Is Am Are they in the cinema?

Exercise 2
Use the correct personal pronouns. Watch the words in brackets.
Pavartokite teisingą asmeninio įvardžio formą. Žiūrėkite į žodžius skliausteliuose.
Example: ___ often reads books. (Lisa)
Answer: She often reads books.
1) is dreaming. (George)
2) is green. (the blackboard)
3) are on the wall. (the posters)
4) is running. (the dog)
5) are watching TV. (my mother and I)
6) are in the garden. (the flowers)
7) is riding his bike. (Tom)
8) is from Bristol. (Victoria)
9) has got a brother. (Diana)
10) Have ...... got a computer, Mandy?

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

*Atide*
savas
*Atide* portretas
Narys nuo: 2007-03-25
Atsijungęs
Žinutės: 15077

It is my homework Reveransas
Tai mano Namu darbas

Exercise 1
Choose the correct personal pronoun.
Pasirink teisingą asmeninį įvardį.
1) I They You I am sitting on the sofa.
As sedziu ant sofos.
2) He We It We are watching TV.
Mes ziurime televizoriu.
3) Are he she Are you from England?
Ar jus esate is Anglijos?
4) I He We He is going home.
Jis eina namo.
5) They I She They are playing football.
Jie zaidzia futbola.
6) He We It It is a wonderful day today.
Siandien yra nuostabi diena.
7) She We I We are speaking English.
Mes kalbame angliskai.
8) Is she he Are you Kevin's sister? cia manau turi buti pasirinkimas are, she, he Atsiprašau
Ar jus Kevino sesuo?
9) I She You You are swimming in the pool.
Jus plaukiojate baseine.
10) Is Am Are Are they in the cinema?
Ar jie yra kine?

Exercise 2
Use the correct personal pronouns. Watch the words in brackets.
Pavartokite teisingą asmeninio įvardžio formą. Žiūrėkite į žodžius skliausteliuose.
Example: ___ often reads books. (Lisa)
Answer: She often reads books.
1) He is dreaming. (George)
Jis svajoja.
2) It is green. (the blackboard)
Ji yra zalia (klases lenta)
3) They are on the wall. (the posters)
Jie yra ant sienos (atvirutes)
4) It is running. (the dog)
Jis bega (suo)
5) We are watching TV. (my mother and I)
Mes ziurime televizoriu (mano mama ir as)
6) They are in the garden. (the flowers)
Jos yra darze (Geles)
7) He is riding his bike. (Tom)
Jis vazinejasi dviraciu (Tomas)
8) She is from Bristol. (Victoria)
Ji yra is Bristolio (Viktorija)
9) She has got a brother. (Diana)
Ji turi broli. (Diana)
10) Have got a computer, Mandy? Yes, I have got a computer.
Ar turi kompiuteri , Mendy? Taip, as turiu kompiuteri.

_______________________________________________

Kiekvienas turime jausti atsakomybe, uz tai ka sakome ir ka darome... Mes laimėsim!
Mano darbai Nagų dailė Manikiūras
Mūsų nuotraukos ir filmukai :
1 dalis (1-50 psl.)
2 dalis (1-24 psl.)
Video ()

zbrckn
savas
zbrckn portretas
Narys nuo: 2007-12-06
Atsijungęs
Žinutės: 1806

bandau ir aš..... jei kas blogai,nepykit ir iškelkit į viešumą...
1) I am sitting on the sofa.
aš sėdžiu ant sofos
2) We are watching TV.
mes žiūrime teliką
3) Are you from England?
ar tu esi iš Anglijos?
4) He is going home.
jis parėjo namo
5) They are playing football.
jie žaidžia futbolą
6) It is a wonderful day today.
šiandiena yra nuostabi diena
7) We are speaking English.
mes kalbam angliškai
8) Is you Kevin's sister?
tu esi Kevino sesuo?
9) You are swimming in the pool.
ar tau patinka plaukioti baseine?
10) Are they in the cinema?
Ar jie yra kine?

Exercise 2

Example: often reads books. (Lisa)
Answer: She often reads books.
1) he is dreaming. (George) -jis svajotojas
2) it is green. (the blackboard) lenta yra žalia
3) it's are on the wall. (the posters) tapetai ant sienos
4) he is running. (the dog) šuo bėgioja
5) we are watching TV. (my mother and I) mes su mama žiūrim tv
6) it are in the garden. (the flowers) gėlės auga sode
7) he is riding his bike. (Tom) Tomas važinėja dviračiu
8) She is from Bristol. (Victoria) Viktorija yra iš Bristono
9) She has got a brother. (Diana) Diana turi brolį
10) Have you got a computer, Mandy? Mandy,ar turi kompiuterį?

na,nežinau ar taip.... aš galvoju gal padarytas užduotis reiktų siūsti Joralei Na jau ne nes kyla pagundų nusižiūrėti į draugo sąsiuvinį atsakymus... Ko tai žandai raudonuoja

_______________________________________________


Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

GOOD MORNING Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Zbrckn Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju Atide Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Štai dar keli pratimai. ATsakymus surašysiu pabaigoje. Galiu atsakymus atsiųsti į elektroninį paštą.
Here are a few exercises. I listed the answers at the end. I can send replies to email.

3 Exercise
Use the correct personal pronouns:
Pavartokite teisingą asmeninį įvardį:
Example: The children play football in the park.
Answer: They play it in the park.
1. Paul speaks English well.
2. Mary saw John on Sunday.
3. Tom lost the book.
4. Jack met Steve in the street.
5. Atide will sing this song again.
6. David believes the story.
7. The boys locked the door.
8. Mrs. Smith repaired the car quickly.
9. Simha eats Spanish food.
10. My parents will visit Tom tomorrow.

4. Exercise
Apie save
About myself

About my family:
I have.................................... .brothers.
I have..........................................sisters.
I have............................................ pets.
My pets are ..........................................
My favorite....
color is .................................................
My name is:
friend is ................................................
................................................................
food is ..................................................
.................................................
animal is ..............................................
I am a ..........girl / boy...................
singer is ................................................
I am .................................... years old.
sport is ..................................................
My birthday is .....................................
hobby is ...............................................
I am ........................................ cm tall.

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Atide, you're right ...Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Daug nemokamų pamokų http://hugosite.com/?gclid=CJXbq_Hgm50CFQUUzAod0Vx41Q
Many free lessons Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

negute
savas
negute portretas
Narys nuo: 2005-10-22
Atsijungęs
Žinutės: 23322

Jolare Liuks Tu,auksas Liuks Oro bučinukas Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju
zbrckn ir Atide oho sparcios,ar jau jūs ča pramokę iš naksčiau taip? Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju
Aš tai dar tik abėcėlę mokinuosi Ko tai žandai raudonuoja atsispausdinu viską,gal vakare prisėsiu pasimokinti daugiau Šypsausi

_______________________________________________


"Didžiausia televizijos aistruolė"
"Jaukumu spindinti tindiriniukė" "Linksmiausia nėštukė""Mandagiausia tindirinukė"


negute
savas
negute portretas
Narys nuo: 2005-10-22
Atsijungęs
Žinutės: 23322

zbrckn wrote:
bandau ir aš..... jei kas blogai,nepykit ir iškelkit į viešumą...

na,nežinau ar taip.... aš galvoju gal padarytas užduotis reiktų siūsti Joralei Na jau ne nes kyla pagundų nusižiūrėti į draugo sąsiuvinį atsakymus... Ko tai žandai raudonuoja


Aha gal tikrai geriau būtų siūsti Jolarei,o jau ji mus baustų Žvengiu nes nori nenori,aš matau tai ką jūs parašėt Mirksiukas

_______________________________________________


"Didžiausia televizijos aistruolė"
"Jaukumu spindinti tindiriniukė" "Linksmiausia nėštukė""Mandagiausia tindirinukė"


Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

negute wrote:
zbrckn wrote:
bandau ir aš..... jei kas blogai,nepykit ir iškelkit į viešumą...

na,nežinau ar taip.... aš galvoju gal padarytas užduotis reiktų siūsti Joralei Na jau ne nes kyla pagundų nusižiūrėti į draugo sąsiuvinį atsakymus... Ko tai žandai raudonuoja


Aha gal tikrai geriau būtų siūsti Jolarei,o jau ji mus baustų Žvengiu nes nori nenori,aš matau tai ką jūs parašėt Mirksiukas

Mano el.paštas/My email: jolanuotaika@gmail.com Draugai

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

mangirde
Moderatorius, savas
mangirde portretas
Narys nuo: 2006-02-28
Atsijungęs
Žinutės: 6302

Na tu ir šaunuole, Jolare, aiškini taip viską išsamiai kaip tikra mokytoja, as dar taip vaikams neaiškinu Šypsausi džiugu, kad sukūrei šią temukę..visos mokinukės tikrai išmoks anglų puikiai..ir namų darbeliai atliekami gana gerai.

_______________________________________________

...Juk būna taip,kad tyli ir galvoji...o reikalingų žodžių nerandi..juos taip giliai širdy nešioji ir taip dažnai tu juos jauti...

Laimėta nominacija "Vasariškiausio avataro savininkė-2009"
Laimėta nominacija "Rudeniškiausio avataro savininkė -2009"
Laimėta nominacija "Žiemiškiausio avataro savininkė -2009 "

Palaistykite Mano laimės medelį...
Mano svetainiukė ...

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Koregavimai/Adjustments

Pratimų atsakymus siųskite man el.paštu. Lentelė bus atnaujinama.
Please send me the answers by e-mail. The table will be updated.

Mangirde Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju Thanks Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju :hb:

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182


FAMILY
Niekad nebūnu tokia laiminga, kaip būdama su savo šeima..
I'm never happier than when being with my family

Kas yra šeima?What is the family?
Scientifically/Moksliškai
A nuclear family consists of two heterosexual parents and one or more children. Everything is changing, there are other definitions Šypsausi
Šeimos pagrindą sudaro du heteroseksualūs individai ir vienas ar daugiau vaikų. Viskas keičiasi, yra ir kitokių apibrėžimų Šypsausi

Here are some sample phrases and sentences for talking about your family.
My name is Jolanta. What's your name/first name? My surname is XXXXXX. What's your surname?
I live in Lentvaris. Where are you from Niunius? You are from Vilnius?I'm from....
Are you Lithuanian? Yes, I am.
I am twenty nine years old. How old are you, Sajan?
I am married. Are you married/single/divorced/separated? Yes, I am.
Our family is not very big. There are five people in my family. My dad, husband, two children and me. My sons names are Ąžuolas and Aras. How many people are in your family? Have you any children? How old is your daughter (son)? She (he) is five years old.
I have two cousins and one cousin. We rarely meet.
I have one aunt and one uncle. with them also meet very rarely .
I have one sister.. How many brothers and sisters do you have, Sajan?
Most families live in houses. They call their houses homes. We live in own homes.
My husband's name is Albert. We are the same age. We have two children - two sons. I'm dreaming of a daughter... My father is a retired. He plays with his grandchildren.

Exercise 5
Write a description of your family!
Aprašyk savo šeimą

Žodynėlis:
Singular Plural
Man Men
Woman Women
Lady Ladies
Gentleman Gentlemen
Boy Boys
Girl Girls
Person People

Family Relationships
Male Female Relationship
Father Mother Parent
"Dad" "Mom" Parent
Son Daughter Child
Husband Wife Spouse
Brother Sister Sibling
Grandfather Grandmother Grandparent(s)
"Grandpa" "Grandma" Grandparent(s)
Grandson Granddaughter Grandchild(ren)
Uncle Aunt Parent's sibling
Nephew Niece Sibling's child(ren)
Cousin Cousin Aunt/Uncle's child(ren)

Other Relationships
Friend
Roommate
Classmate
Neighbor
Partner
Boss
Employee
Colleague
Co-worker
Boyfriend
Girlfriend

Kas yra kas?/Who's who?
Mother: a female parent
Father: a male parent
Son: a male child of the parent(s)
Daughter: a female child of the parent(s)
Brother: a male child of the same parent(s)
Sister: a female child of the same parent(s)
Grandfather: father of a father or mother
Grandmother: mother of a father or mother
Grandfather: a parent's father
Grandmother: a parent's mother
Grandson: a child's son
Granddaughter: a child's daughter
Uncle: father's brother, mother's brother, father's/mother's sister's husband
Aunt: father's sister, mother's sister, father's/mother's brother's wife
Nephew: sister's son, brother's son, wife's brother's son, wife's sister's son, husband's brother's son, husband's sister's son
Niece: sister's daughter, brother's daughter, wife's brother's daughter, wife's sister's daughter, husband's brother's daughter, husband's sister's daughter
Cousin: the most classificatory term; the children of aunts or uncles.

Exercise 6
Write more similar definitions.
Parašyk daugiau panašių apibrėžimų.

Exercise 7
Išversk/Translate
The key is to understand the meaning of the text. Svarbiausia yra suvokti teksto prasmę.

Family - a basic unit of social structure, the exact definition of which can vary greatly from time to time and from culture to culture. How a society defines family as a primary group, and the functions it asks families to perform, are by no means constant. There has been much recent discussion of the nuclear family, which consists only of parents and children, but the nuclear family is by no means universal. In the United States, the percentage of households consisting of a nuclear family declined from 45% in 1960 to 23.5% in 2000. In preindustrial societies, the ties of kinship bind the individual both to the family of orientation, into which one is born, and to the family of procreation, which one founds at marriage and which often includes one's spouse's relatives. The nuclear family also may be extended through the acquisition of more than one spouse (polygamy and polygyny), or through the common residence of two or more married couples and their children or of several generations connected in the male or female line. This is called the extended family; it is widespread in many parts of the world, by no means exclusively in pastoral and agricultural economies. The primary functions of the family are reproductive, economic, social, and educational; it is through kin—itself variously defined—that the child first absorbs the culture of his group.

For fun
Šeima http://www.learnenglish.be/voc1_relatives_study.htm
toliau spauskite ex1, ex2, ex3... ir pasitikrinkite.
continue to press the EX1, EX2, Ex3 ... and check. 

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Atleiskite už mano klaideles. Aš mokausi drauge. .... Ko tai žandai raudonuoja
Excuse me for my mistakes. I'm learning together..... Ko tai žandai raudonuoja

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

*Atide*
savas
*Atide* portretas
Narys nuo: 2007-03-25
Atsijungęs
Žinutės: 15077

negute wrote:
...... Atide oho sparcios,ar jau jūs ča pramokę iš naksčiau taip? Sveikinu, bučiuoju, gėlių dovanoju ....

Matai, as gi kai ir tarp kalbanciuju angliskai gyvenu Atsiprašau Bet man labai idomios pamokeles Džiaugiuosi be galo, širdis net apsalo Dekui Jolare Oro bučinukas Del klaidu nesuk galvos, juk ir mes moomes Mirksiukas Draugai Vakare prisesiu kitas pamokas padaryt Mirksiukas

_______________________________________________

Kiekvienas turime jausti atsakomybe, uz tai ka sakome ir ka darome... Mes laimėsim!
Mano darbai Nagų dailė Manikiūras
Mūsų nuotraukos ir filmukai :
1 dalis (1-50 psl.)
2 dalis (1-24 psl.)
Video ()

zbrckn
savas
zbrckn portretas
Narys nuo: 2007-12-06
Atsijungęs
Žinutės: 1806

Jorale,neįsivaizduoju,kaip mes tau atsidėkosim...... savo laisvą laiką atiduodi mums - mokydama mus,ruošdama pamokėles..... Čia tau mergyt...

_______________________________________________


Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

Zbrckn - Many thanks for the present O man skraidyyyt Žvengiu

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Jolare
savas
Jolare portretas
Narys nuo: 2009-01-10
Atsijungęs
Žinutės: 7182

_______________________________________________Laimėta nominacija: "2009 m. šauniausia naujokė"

Blume
savas
Blume portretas
Narys nuo: 2005-05-02
Atsijungęs
Žinutės: 7799

i would like to wish tou good luck Šypsausi
sėkmės Šypsausi

_______________________________________________

Laimėta nominacija -"Didžiausia Kulinarė"


Atsakyti

Forum jump select

Sprendimas: Creative